Skip to main content

Privacyverklaring

Stichting Haniya, gevestigd aan Oder 20, 2491 DC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website:                      https://www.stichtinghaniya.nl

Vestigingsadres:       Oder 20, 2491 DC Den Haag (geen bezoekadres)

E-mail:                         info@stichtinghaniya.nl

Telefoonnummer:     +31 619362804

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Haniya kan – afhankelijk van of je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt – jouw persoonsgegevens verwerken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Naam van de organisatie waar je werkzaam bent (indien van toepassing)

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatie

– Eventuele overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het aanmelden voor een coachingstraject, bijeenkomst, training of workshop, aangaan van een overeenkomst of doen van een donatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtinghaniya.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Haniya verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Haniya bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Haniya verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Haniya gebruikt functionele, technische en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden en worden ook cookies geplaatst door derden. Met Matomo Analytics meten wij het websitebezoek zodat wij onze website kunnen blijven optimaliseren. Voor meer informatie over Matomo Analytics verwijzen we je naar https://matomo.org/privacy/. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Haniya en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtinghaniya.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Door de officiële app “Kopie ID’ te gebruiken kun je vertrouwelijke gegevens zoals je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) afschermen met een zwarte balk. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Haniya wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Haniya neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@stichtinghaniya.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Haniya behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring wanneer wij dat nodig achten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze activiteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We raden je aan de privacyverklaring op onze website regelmatig te raadplegen voor de meest actuele versie.