Skip to main content

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de rechtspersoon Stichting Haniya als dienstverlener.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (zoals de coachee) of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

Diensten: coaching, trainingen, workshops, lezingen, presentaties, adviezen en overige in de statuten weergegeven diensten.

Opdracht en/of Overeenkomst: overeengekomen afspraken tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever. Waar “Overeenkomst” staat wordt eveneens “Opdracht” gelezen.

Partijen: alle betrokkenen.

Schriftelijk: waar schriftelijk staat wordt eveneens “Digitaal” gelezen.

 1. Stichting Haniya behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden aan te passen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

 1. Stichting Haniya behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot het aangaan van een Overeenkomst van de Opdrachtgever om haar moverende redenen te weigeren.
 2. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Stichting Haniya het aanmeldformulier heeft geaccepteerd, een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden waarin wederzijdse afspraken zijn gemaakt met het oog op de start van een coachingstraject en/of opdracht voor en/of samenwerking met de Opdrachtgever. Opdrachtnemer bevestigt het overeengekomene schriftelijk naar Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, juist, volledig en tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst blijkt dat sprake is van (al dan niet bewuste) foutieve en/of onvolledige verstrekking van gegevens door de Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de aanvraag te weigeren. Indien na sluiting van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering hiervan redelijkerwijs niet mogelijk is door een foutieve verstrekking van informatie door de Opdrachtgever, behoudt Opdrachtgever zich eveneens het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Dit is ook van toepassing indien bij de uitvoering van de Overeenkomst de verstrekte informatie afwijkt van hetgeen besproken is bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Opdrachtnemer draagt in de coaching zorg voor deskundige en zorgvuldige begeleiding. Opdrachtnemer biedt geen hulpverlening en zal indien de behoefte dan wel de noodzaak daartoe bestaat na overleg met Opdrachtnemer doorverwijzen naar bevoegde instanties.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om derden, in overleg met Opdrachtgever, werkzaamheden te laten uitvoeren, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4: Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in gesprekken, in het kader van de Overeenkomst of op andere wijze hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer gaat strikt vertrouwelijk om met gegevens van de coachee en met gedeelde informatie in coachingsgesprekken of andere contactmomenten. Vertrouwelijke informatie wordt nooit met derden gedeeld, tenzij de coachee hier schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of in het kader van de Overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder logo’s, actieplannen, rapporten, adviezen, ontwerpen, lezingen, beeldmateriaal, folders, PowerPoint presentaties, schetsen, model-documenten, modellen, oefen- en of lesmateriaal en testen. Dezen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Opdrachtnemer stelt deze documenten met grote zorgvuldigheid samen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik daarvan door de Opdrachtgever zoals bij constatering van onvolledigheden en/of onjuistheden.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken, zoals ter optimalisatie van haar diensten. Dit is slechts toelaatbaar indien de gebruikte informatie niet herleidbaar is tot individuele Opdrachtgevers.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichting(en) zoals uit de Overeenkomst voortvloeit dan wel voortvloeien, is zij jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die daaruit voortvloeit als gevolg van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan haar zijde.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als overmachtssituaties zijn aan te merken elke tekortkoming die Opdrachtnemer niet is toe te rekenen. Als overmachtssituatie wordt in ieder geval aangemerkt: ziekte van bestuurders en niet-levering van noodzakelijke diensten (waaronder het verzorgen van lezingen) door derden.
 4. Indien sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat de andere Partij in dat geval recht heeft op enige (schade)vergoeding.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte foutieve en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7: Nakoming afspraken en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Annulering van een coachingsgesprek dient, behoudens overmacht, minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk dan wel telefonisch door de coachee te geschieden.
 2. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst inzake een coachingstraject geheel of gedeeltelijk opschorten of ontbinden, indien de coachee overeengekomen afspraken stelselmatig niet nakomt, waardoor Opdrachtnemer ernstig wordt belemmerd in de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal alvorens hiertoe wordt overgegaan in gesprek treden met de coachee en de coachee de mogelijkheid bieden tot herstel.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving niet of niet behoorlijk wordt nagekomen.
 4. Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke gang ontbinden, indien sprake is van faillissement, surseance van betaling of beëindiging van de rechtspersoon.

Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.